Obchodné podmienky

Vymezenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - kúpna zmluva, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ / Predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / nie spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebný tovar (tovar) - je tovar kúpený spotrebiteľom.

A. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom profi-parfemy.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a tiež aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujícim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujícim v registračnom formulári.
 5. Vlastnické právo k tovaru prechádza na kupujíceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 6. Vyplnením registračného formuláru, či záväznej objednávky v rámci profi-parfemy.sk, kupujíci dáva predávajúcemu súhlas k zhormažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujícom a o jeho nákupoch.
 7. Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informativným e-mailom na zadaný e-mail.
 8. Ceny a Zľavy - Všetky ceny (aj akčné) platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemôžu byť kombinované a ščítané.
 9. Zrušenie objednávky - Objednávku môžete zrušiť emailom alebo telefonicky. Stačí poslať číslo objednávky a kontaktný údaj na Vás.

B. Reklamácie a záruka tovaru

 • Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade z reklamačným poriadkom profi-parfemy.sk a právnym poriadkom platným v SR.
 • Tovar je možné reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku.
 • Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Dopravca neručí za nesprávne zabalené zásileky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri doprave aj keď sa poškodenie prejavilo pred transportom.
 • Záruka začína dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevziati kupujícim alebo ktoré se objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby zpôsobené neopatrným zachádzaním alebo mechaniským poškodením.

Kvalita a množstvo

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujícim v zhodě s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez závad.
 • Zhodou s kúpnou zmluvou se rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré dodavateľ popisuje, uvádza v reklame, ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkom právnych predpisov.
 • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúcí bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavkov kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, se považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

Obrázky u tovaru môžu mať iba informatívný charakter.

Viac informácií o reklamácií nájdete tu.

C. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Internetová objednávka je zmluvou uzavrenou na diaľku. Kupujúci má právo podľa občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. As sa tak rozhodne, stačí v tomto termíne oznámiť dodávateľovi, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu dodávateľa. Tovar nesmie byť používaný, poškodený, alebo inak znížená jeho hodnota. V opačných prípadoch môže dodávateľ po spotrebiteľovi nárokovať náhradu nákladov skutočne vynaložených v spojení z vrátením tovaru. Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vrátí späť zodpovedajúcu čiastku predom dohodnutým spôsobom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď predmetný tovar nie je na sklade, alebo ho nie je možné dodať, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, apod).

D. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 3. V prípade zmeny obchodných podmienok získate pôvodné obchodné podmienky platné v dobe uzavrenia kúpnej zmluvy žiadosťou zaslanou na info@profi-parfemy.sk

Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných udajov.

Novinky:

Vianočné parfumové sady naskladnené!

Práve sme naskladnili veľké množstvo výhodných parfumových sád, ktoré nájdete iba na našom obchode! ...

2.12.2015 16:23

Zľavy na email

Ak chcete dostávať pravidelne zľavy a novinky na email, prihláste sa zadarmo k odberu:

↑ nahoru