Potrebujete poradiť? 02/210 286 12

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Kenai s.r.o., Vyšehradská 12, 85106, Bratislava, Slovenská republika vykonáva spracúvanie vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami o predaji tovaru (alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takejto zmluvy), a tiež vykonáva spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie verejnoprávnych povinností spoločnosti.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

1.1. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Kenai s.r.o., Vyšehradská 12, 85106, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46790764 (ďalej len "prevádzkovateľ").
1.2 Kontaktné údaje Správcu sú nasledovné: adresa pre doručovanie Vyšehradská 12, 85106, Bratislava, Slovenská republika, e-mailová adresa info@profi-parfemy.sk.
1.3 Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné na
2.1.1. plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrenia zo strany prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie");
2.1.2. dodržiavanie právnych povinností, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, najmä dodržiavanie povinností, ktoré prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, vrátane dodania tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, prípadne vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy, ako aj plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností prevádzkovateľa.
3.2. Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 Nariadenia.

4. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú logistické a špedičné spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, osoby poskytujúce technické služby prevádzkovateľovi súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky softvéru a dátových úložísk a osoby poskytujúce administratívne, účtovné a daňové služby.
5.2 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tieto vám zasielame pri každom nákupe u nás, pokiaľ neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj súhlas podľa § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomuto spracovateľovi môžeme na tieto účely odovzdávať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.
5.3. Príjemcami vašich osobných údajov spracúvaných na účely plnenia zákonných povinností môžu byť aj daňové úrady alebo iné príslušné orgány v prípadoch, keď to prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
5.4 Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Zoznam partnerov a ich zásady spracovania osobných údajov:
WPJ - https://shop.wpj.cz/zpracovani-osobnich-udaju

Google - https://policies.google.com/
Meta, Facebook - https://www.facebook.com/privacy/policy/

Heureka.cz - https://onas.heureka.cz/podrobne-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-uchazece-o-zamestnani-v-heurece

Incomaker - https://www.incomaker.com/cs/privacy

Daktela - https://daktela.com/legal/

Packeta, Zásilkovna - https://www.zasilkovna.cz/dokumenty-pro-partnery
GLS - https://gls-group.com/CZ/cs/ochrana-osobnich-udaju/

Instagram - https://privacycenter.instagram.com/policy

Agentura Instinct - https://www.instinct.agency/privacy-policy

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a právo na prenosnosť svojich osobných údajov.
6.2. Ak sa domnievate, že spracúvaním vašich osobných údajov došlo alebo dochádza k porušeniu Nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
6.3. Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY ZASIELANIA PONÚK

Udeľujete súhlas spoločnosti Kenai, s.r.o. so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a iných marketingových aktivít voči Vám. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia vám už nebudú zasielané. Podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. IDENTITA A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

1.1 Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Kenai s.r.o., Vyšehradská 12, 85106, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46790764 (ďalej len "prevádzkovateľ").
1.2 Kontaktné údaje Správcu sú nasledovné: adresa pre doručovanie Kenai s.r.o., Vyšehradská 12, 85106, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46790764 info@profi-parfemy.sk, telefón: 02/210 286 12.
1.3 Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas udelený tomuto prevádzkovateľovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a iných marketingových aktivít zo strany prevádzkovateľa voči vám.
3.2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 Nariadenia.

4. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú vaše osobné údaje prevádzkovateľom uchovávané, je do odvolania vášho súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov (na tento účel spracúvania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú osoby, ktoré pre prevádzkovateľa poskytujú marketingové služby a služby technicky zabezpečujúce prevádzku webovej stránky a zasielanie e-mailov.
5.2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov a právo na prenosnosť svojich osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov udelený prevádzkovateľovi. Tým však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa", ktorý je súčasťou každého marketingového e-mailu, alebo vyjadrením nesúhlasu samostatným e-mailom, telefonicky alebo doporučeným listom na kontakty uvedené v článku 1.2.
6.3. Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušilo alebo porušuje nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
6.4. Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je nevyhnutná na uzavretie zmluvy.
6.5 Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka takéhoto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na tieto účely nebudú spracúvať.

Súhlasím so spracúvaním týchto osobných údajov spoločnosťou Kenai s.r.o., Vyšehradská 12, 85106, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46790764, (ďalej len"prevádzkovateľ"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679:

 • Meno a priezvisko,
 • e-mail (ďalej len "osobné údaje")
 1. Uvedené údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať na marketingové účely, konkrétne na zasielanie newsletterov Prevádzkovateľa osobe, ktorá tento súhlas udelila. Tento súhlas sa udeľuje na obdobie troch rokov. Osoba, ktorá udeľuje tento súhlas, berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude spracúvať vyššie uvedené osobné údaje počas trvania súhlasu.
 2. Osobné údaje bude spracúvať len Prevádzkovateľ alebo osoba, s ktorou má Prevádzkovateľ riadne uzatvorenú spracovateľskú zmluvu.
 3. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Kenai s.r.o., Vyšehradská 12, 85106, Bratislava, Slovenská republika, info@profi-parfemy.sk
 4. Spoločnosť Kenai s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:
  1. získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ak áno, získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, plánovanú dobu uchovávania osobných údajov alebo, ak ju nemožno určiť, kritériá použité na určenie tejto doby, existenciu práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo namietať proti takémuto spracúvaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
  2. prevádzkovateľa na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, bez zbytočného odkladu. S prihliadnutím na účely spracúvania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
  3. Prevádzkovateľa na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, bez zbytočného odkladu, pričom Prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje bez zbytočného odkladu, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, zákazník odvolá súhlas a neexistuje iný zákonný základ na ich spracúvanie, osobné údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje.
  4. obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov Prevádzkovateľom, ak popierajú ich presnosť po dobu overenia tejto skutočnosti Prevádzkovateľom, spracúvanie je nezákonné a žiadajú Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania namiesto ich vymazania, údaje už nie sú potrebné na účel spracúvania, ale sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  5. Prevádzkovateľ na ich žiadosť prenesie ich osobné údaje k inému Prevádzkovateľovi, ktorého určili.
  6. namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov Prevádzkovateľom.
  7. obrátiť sa na Prevádzkovateľa aj na Úrad na ochranu osobných údajov, ak majú pochybnosti o tom, či Prevádzkovateľ spracúva ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie

Súhlasím so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov spoločnosťou Kenai s.r.o., Vyšehradská 12, 85106, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46790764, (ďalej len"Prevádzkovateľ"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679:

 • Meno a priezvisko,
 • Adresa: Miestny úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ul,
 • telefónne číslo,
 • e-mail: V prípade, že je to možné, je potrebné, aby sa údaje dostali na e-mailovú adresu,
 • v prípade podnikateľských subjektov IČO, DIČ (ďalej len "osobné údaje")
 1. Vyššie uvedené údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na účely registrácie na webovej stránke/eshope prevádzkovateľa. Tento súhlas sa udeľuje na obdobie troch rokov. Osoba poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude vyššie uvedené osobné údaje spracúvať po dobu platnosti súhlasu.
 2. Osobné údaje bude spracúvať len Prevádzkovateľ alebo osoba, s ktorou má Prevádzkovateľ riadne uzatvorenú spracovateľskú zmluvu.
 3. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Kenai s.r.o., Vyšehradská 12, 85106, Bratislava, Slovenská republika, info@profi-parfemy.sk
 4. Spoločnosť Kenai, s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:
  1. získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ak áno, získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, plánovanú dobu uchovávania osobných údajov alebo, ak ju nemožno určiť, kritériá použité na určenie tejto doby, existenciu práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo namietať proti takémuto spracúvaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
  2. prevádzkovateľa na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, bez zbytočného odkladu. S prihliadnutím na účely spracúvania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
  3. Prevádzkovateľa na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, bez zbytočného odkladu, pričom Prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje bez zbytočného odkladu, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, zákazník odvolá súhlas a neexistuje iný zákonný základ na ich spracúvanie, osobné údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje.
  4. obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov Prevádzkovateľom, ak popierajú ich presnosť po dobu overenia tejto skutočnosti Prevádzkovateľom, spracúvanie je nezákonné a žiadajú Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania namiesto ich vymazania, údaje už nie sú potrebné na účel spracúvania, ale sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  5. Prevádzkovateľ na ich žiadosť prenesie ich osobné údaje k inému Prevádzkovateľovi, ktorého určili.
  6. namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov Prevádzkovateľom.
  7. obrátiť sa na Prevádzkovateľa aj na Úrad na ochranu osobných údajov, ak majú pochybnosti o tom, či Prevádzkovateľ spracúva ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
Profi-Parfemy.sk

Prihlásenie pomocou e-mailu

alebo rýchle prihlásenie

Rýchla registrácia cez sociálne siete


Nemáte u nás účet?
Založte si ho a získate zaujímavé výhody

Vytvoriť zadarmo účet

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.